1/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 779 / w948h631 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 779 / w948h631 / 20180317 / /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 779 / w948h631 / 20180317 // in at 21:56 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs 1 / 4 finals Game 2: 87-91, Liaoning Beijing 27990911/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 767 / w948h619 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 767 / w948h619 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 767 / w948h619 / 20180317 // 03 May at 21:56 on the 17th March 17th 2018, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91, Liaoning Beijing Sifen Zhi Erqian Qibai Jiushi Jiuwan ○ Jiubai twenty-one finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 709 / w948h561 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 709 / w948h561 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 709 / w948h561 / 20180317 // in at 21:56 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs Quarterfinals Match Game 2: 87-91, Liaoning Beijing Sifen Zhi Erqian Qibai Jiushi Jiuwan ○ Jiubai Sanshi Yi finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// sports / 2_img / upload / 79 2e6494 / 779 / w948h631 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 779 / w948h631 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 779 / w948h631 / 20180317 // on March 17 day 20:32 March 17th 2018, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91, Liaoning Beijing 27989700/4 ○ a final G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: // / Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 732 / w948h584 / 20180317 / _: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 732 / w948h584 / 20180317 / _ /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 732 / w948h584 / 20180317 / _ / years at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA season after the tournament quarter-finals game 2 Beijing, Liaoning 87-91 27989711/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 747 / w948h599 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 747 / w948h599 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 747 / w948h599 / 20180317 // on March 17 21: 56 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: Liaoning 87-91 Beijing 27990941/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 759 / w948h611 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792 e6494 / 759 / w948h611 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 759 / w948h611 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17 2018 2017 Zhier ○ Yi Banian season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91 Beijing, Liaoning 4 points 27,989,721 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 779 / w948h631 / 20180317 /: ///? / Sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 779 / w948h631 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 779 / w948h631 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 2018 17 Japan, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91, Liaoning Beijing 27989731/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 746 / w948h598 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 746 / w948h598 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 746 / w948h598 / 20180317 // Year at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91, Liaoning Beijing 27989741/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// sports / 2_img / upload / 792e6494 / 67 / w719h948 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 67 / w719h948 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / Upload / 792e6494 / 67 / w719h948 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91 Beijing, Liaoning 4 27989 points 751 Final G2: Liaoning 87-91 Beijing HTTP: /// sports / 2_img / upload / 792e6494 / 777 / w948h629 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 777 / w948h629 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 777 / w948h629 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs Quarterfinals Match 2 Course: Beijing, Liaoning 87-91 27989761/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 52 / w948h704 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 52 / w948h704 / 20180317 / /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 52 / w948h704 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs Quarterfinal Game 2: 87-91, Liaoning Beijing 27989771/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 760 / w948h612 / 20180317 / : /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 760 / w948h612 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 760 / w948h612 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017 -2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91, Liaoning Beijing 27989781/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 780 / w948h632 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 780 / w948h632 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 780 / w948h632 / 20180317 // on at 20:32 on March 17 March 17 2018 2017 Zhier ○ Yi Banian season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91, Liaoning Beijing 27989791/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// sports / 2_img / upload / 792e6494 / 780 / w948h632 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 780 / w948h632 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 780 / w948h632 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: Liaoning 87-91 Beijing Sifen Zhi Erqian Qibai Jiushi Bawan Jiuqian Babai ○ Yi finals G2: Liaoning 87-91 Beijing HTTP: /// sports / 2_img / upload / 792e6494 / 782 / w948h634 / 20180317 /: / // N / transport / 2_ori / upload / 792e6494 / 782 / w948h634 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17 2018 782 / w948h634 /, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: Beijing, Liaoning 87-91 27 nine hundred eighty-nine thousand eight hundred and eleven quarters finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: / // Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 39 / w948h691 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 39 / w948h691 / 20180317 / /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 39 / w948h691 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91 Liaoning, Beijing 27989821/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 1 / w948h653 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 1 / w948h653 / 20180317 //: / // N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 1 / w948h653 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs Quarterfinals Match 2 field: Liaoning North 87-91 Beijing 27989831/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// sports / 2_img / upload / 792e6494 / 140 / w792h948 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 140 / w792h948 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 140 / w792h948 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 CBA season playoff quarter-finals Match 2: 87-91, Liaoning Beijing 27989841/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e64 ninety-four twenty-fifths / w948h677 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 25 / w948h677 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 25 / w948h677 / 20180317 // on March 17 day 20:32 March 17th 2018, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91, Liaoning Beijing 27989851/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: / / / motion / 2_img / upload / 792e6494 / 22 / w948h674 / 20180317 /: /// N / motion / 2_ori / upload / 792e6494 / 22 / w948h674 / 20180317 //: /// N / motion / 2_ori / upload / 792e6494 / 22 / w948h674 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91, Liaoning Beijing 27989861/4 finals G2 : Liaoning 87-91 Beijing HTTP: /// sports / 2_img / upload / 792e6494 / 233 / w885h948 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 233 / w885h948 / 20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 233 / w885h948 / 20180317 // in at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: Liaoning 87-91 Beijing 27989871/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// Sports / 2_img / upload / 792e6494 / 63 / w715h948 / 20180317 /: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 63 / w715h 948/20180317 //: /// N / sports / 2_ori / upload / 792e6494 / 63 / w715h948 / 20180317 // on March 17 20 : 32 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs 1/4 finals Game 2: 87-91, Liaoning Beijing 27989881/4 finals G2: Liaoning 87-91 in Beijing http: /// sports / 2_img / upload / 792e6494 / 217 / w948h869 / 20180317 / -: /// N / motion / 2_ori / upload / 792e6494 / 217 / w948h869 / 20180317 / – /: /// N / motion / 2_ori / upload / 792e6494 / 217 / w948h869 / 20180317 / – / year at 20:32 on March 17 March 17, 2018, 2017-2018 season CBA playoffs quarter-finals Match 2: 87-91 Liaoning, Beijing 2798989。